Actueel


Deze pagina wordt bijgehouden door een groep enthousiaste ASAS leden. Wat kan je hier verwachten? Video's van lezingen, artikelen over ontwikkelingen binnen ons vak, astrologie in de media, nieuws over de vereniging, verslag van de ASASdag, aanbod van cursussen en workshops, nieuws van de opleidingen en nog veel meer....
 

You are viewing posts in the category Astrologen

Bijgewerkte versie van de klachtenprocedure

De klachtenprocedure is bijgewerkt. De nieuwste versie is opgenomen in hoofdstuk 4 van het huishoudelijk reglement.


Nieuwe privacy wetgeving

Nieuwe privacy wetgeving
Het bestuur wil jullie op de hoogte stellen van de nieuwe privacywetgeving die komende week van kracht wordt. Deze wetgeving heeft gevolgen voor de ASAS en voor alle leden die met cliënten werken, ook al ben je geen EP-lid bij ons.


Consequenties voor de ASAS
In de eerste plaats willen we jullie op de hoogte brengen van de consequenties voor de ASAS zelf.

We hebben een privacy-verklaring opgesteld waarin is opgenomen welke gegevens wij beheren, wat wij ermee doen onder welke voorwaarden en welke rechten je hebt om deze in te zien, aan te passen en te laten verwijderen. Dat is in het kort waar het over gaat.


De nieuwe wet is in wezen niet echt bedoeld voor verenigingen zoals de onze. Als lid heb je je aangemeld en ten gevolge daarvan hebben we enkele gegevens van je. Uiteraard verkopen we die informatie niet aan commerciële partijen, je krijgt niet als je lid bent ineens advertenties van softwarebedrijven, uitgeverijen, e.d. Zo werkt dat niet in ons (beroeps)veld. De wetgeving gaat evenwel zo ver dat ook met b.v. de drukker van de ASAScoop afspraken gemaakt moeten worden in geval deze adresgegevens zou moeten hebben van de leden. Dat is echter nu niet het geval. Wel worden gegevens gedeeld met MailChimp, waar we een overeenkomst mee zullen sluiten. Uiteraard moet je als lid ook weten wat er gebeurt als je de site aanklikt.


Waarschijnlijk allemaal vragen die je je normaal gesteld niet afvraagt. En toch moet er over nagedacht worden. De ASAS-privacy-verklaring vind je hier.


Omdat het lidmaatschap inhoudt dat we gegevens hebben, hoeven we niet de rechtstreekse vraag te stellen of je akkoord bent met opname in ons bestand.


In het geval dat je op de verzendlijst staat voor de nieuwsbrieven, dan krijg je echter wel een mail met het verzoek om actief te bevestigen dat je akkoord bent met de mailing. Een afmeldlink in de mail is bij de invoering van de wet niet voldoende.


Mocht je vragen over deze materie hebben, neem dan contact op met onze secretaris Etske Timmer, zij is de functionaris die vanuit het bestuur belast is met deze privacyregels.
 

Consequenties voor astrologen

In de tweede plaats hebben wij als vakvereniging een advies aan alle leden die met cliënten werken en/of een website hebben.


Jullie verwerken gegevens van personen en dan val je onder deze wetgeving. Let wel: de wet gaat m.n. over alle digitale verwerking. Brieven die per post verstuurd worden vallen daar in principe niet onder.


Het is uiteraard jullie eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je aan de wet voldoet.


Om jullie iets op weg te helpen in deze materie geven we hier enige aanwijzingen erbij opmerkend dat wij niet kunnen instaan voor de juridische juistheid. Het blijven adviezen.


Als astroloog werk je met privacygevoelig materiaal. Hoewel de wetgever niet beseft wat astrologen allemaal uit een horoscoop kunnen halen, verdient het misschien wel juist daarom de nodige aandacht.


Als je een cliëntenbestand hebt en dus horoscoopgegevens en vragen van cliënten met een beschrijving van hun situatie die ze b.v. stuurden voorafgaande aan een consult, besef dan dat je wel degelijk onder deze wet valt.


Heb je een site, ook dan val je in de prijzen. De ASAS neemt geen verantwoording jouw site ook al staat deze op de ASAS-site of Erkende Astrologen vermeld. Zie hiervoor de bepaling in het privacyreglement in de bijlage.


Heb je een opleiding of geef je cursussen, dan gelden hiervoor dezelfde regels. Denk ook aan informatie die mensen aanvragen en die b.v. door je website wordt opgeslagen.


Welke regels zijn dat dan?

 1. Je bedrijf/organisatie moet melden wie verantwoordelijk is voor de informatiestromen. In de meeste gevallen ben je dat zelf, tenzij je die taak uitbesteedt of samenwerkt met iemand die deze taak heeft.
 2. Je moet een protocol hebben waarin beschreven staat
  1. welke gegevens je verzamelt: denk aan NAW-gegevens, geboortegegevens, emailadressen, etc.;
  2. wat je daarmee doet: alleen bewaren gedurende het contact/levering van de dienst, bewaren voor onderzoek of studie, regelmatig toezenden van nieuwsbrieven, etc.;
  3. op welke manier de gegevens beveiligd zijn: beveiliging van digitaal materiaal en daarnaast moeten we in ons beroep nadenken hoe we omgaan met (het gebruik van) horoscoopgegevens;
  4. de verwerkingsovereenkomsten die je hebt gesloten: met de provider (wie verzorgt jouw site op internet/hosting?), de mailverzender (b,v, MailChimp), bedrijven als WeTransfer (als je geluidsbestanden verzendt na een consult), advertenties, FaceBook. In de meeste gevallen hebben die bedrijven een pasklare overeenkomst beschikbaar. Misschien heb je al bericht van hen gehad;
  5. de rechten van degenen van wie je de gegevens hebt: dit zijn recht op inzage, wijziging en verwijdering;
  6. de termijn van bewaren van je gegevens: er is geen richtlijn, dus deze moet je zelf maken. Denk aan de logica ervan. Zoals gemeld: voor onderzoek mogen gegevens lang bewaard blijven, maar dan bijvoorbeeld anoniem gemaakt. Met name opleiders en cursusaanbieders hebben hier mogelijk wat meer te doen dan mensen die uitsluitend consulten geven.
 3. Aanpassingen uitvoeren op basis van het bovenstaande
  1. website: het privacy-document moet vindbaar zijn op de site;
  2. informatie aan belangstellenden met akkoordverklaring: als je een lijst hebt van belangstellenden die b.v. je nieuwsbrief ontvangen of een mailing krijgen over cursussen e.d., dan is het niet voldoende om een mail te sturen aan hen met de mededeling dat ze zich kunnen uitschrijven. Je moet hun expliciet vragen zich (opnieuw) aan te melden. Deze nieuwe aanmelding moet je bewaren inclusief de datum van ontvangst;
  3. overeenkomsten sluiten met zgn. verwerkingsbedrijven.

We hopen dat jullie hiermee enigszins geholpen zijn. De wetgever voert de wet wel uit, maar is weinig concreet in de vormgeving ervan. Het bleek dat de Kamer van Koophandel ook geen echte informatie kan verschaffen. Wel zijn er sites te vinden waar je betaald informatie kan krijgen.

Een gratis site is https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start.


Je kan dan een aantal stappen doorlopen waarna je gratis een concepttekst krijgt die je evenwel echt nog moet aanpassen aan eigen situatie. Maar in ieder geval heb je dan in alle stappen nagedacht over de inhoud van je eigen reglement.


Zoals gemeld kunnen we geen verantwoording nemen voor jullie eigen astrologische werk, het enige wat we kunnen doen is je wijzen op de mogelijke stappen die je kan nemen. Mochten wij nadere informatie krijgen in de loop der tijd, dan zullen we jullie zeker informeren.


Uiteraard zullen jullie zelf de afweging moeten maken welke consequenties de nieuwe wet voor jou heeft. Als vereniging hebben we daar geen oordeel over.Tot slot

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met ons op. We weten niet alles, maar twee weten meer dan één. Mogelijk krijg je binnenkort de vraag voorgelegd of jij akkoord gaat met verwerking van je gegevens door de ASAS.


Friese Astrologische Vereniging Ophiochus


 

Welkom bij Ophiochus!
Ophiochus is de naam van de enige Friese astrologische vereniging. Een bijzondere naam, met een sterrenbeeld op een bijzondere plek aan de hemel. Het is het dertiende sterrenbeeld; de slangendrager met een heel eigen symboliek. Lees hier meer over bij 'Wat betekent Ophiochus'.


We organiseren 7 keer per jaar op woensdagavonden interessante lezingen over astrologie. Twee hiervan zijn astro café's waar we onze inzichten delen en van elkaar leren. Daarnaast bieden we eens per jaar een dag waarbij er uitgebreider ingegaan wordt op de materie.
 
Visie:
De vereniging heeft ten doel om het contact en de uitwisseling tussen astrologen (en geïnteresseerden in de astrologie) te vergroten, te inspireren, astrologische thema’s uit te diepen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en astro- café’s, door contacten te leggen en te onderhouden met andere astrologische en aanverwante organisaties.

Bezoek ons op: www.astrologiefriesland.nl.

Tags: Ophiochus

Saturnus en de lange weg van de ziel

Saturnus en de lange reis van de ziel is de titel van een lezing die Matthijs Kamphoff gehouden heeft op het Saturnus Symposium in november 2013. De lezing is hier te downloaden.

Zijn artikel Saturnus en de Maansknopen - Reincarnatiesporen in de radix is via deze link terug te lezen. Het is in 2008 gepubliceerd in de ASAScoop.

Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.matthijskamphoff.nl.


ASAS-dag 8 maart 2014

Op 8 maart 2014 vond in Antropia te Driebergen de eerste ASAS-dag van het jaar plaats. Zo'n 40 leden, vrienden van de ASAS en andere belangstellenden namen deel.

Onder leiding van voorzitter Dick van der Mark werd 's ochtends stil gestaan bij het duiden van horoscopen. Daarbij bespraken we de verschillen en overeenkomsten in aanpak, het verwerken van de eigen visie van de astroloog, de communicatie met de eigenaar van de horoscoop en allerlei gerelateerde thema's. Het volgende onderdeel bestond uit de jaarlijkse ledenvergadering van de ASAS.

's Middags werd een inspirerende presentatie gegeven door Cassandra Eve uit Engeland. Ze sprak over 'The Mystery of Black Moon Lilith', de confrontatie met onderdrukte vrouwelijke energie, hoe zij dit zelf doorleefd heeft en hoe dit resulteerde in creatieve krachten. Het thema sloot daarmee tevens aan op Internationale Vrouwendag.Agenda


Klik hier voor het aanbod aan workshops, congressen, lezingen en andere activiteiten.