Actueel


Deze pagina wordt bijgehouden door een groep enthousiaste ASAS leden. Wat kan je hier verwachten? Video's van lezingen, artikelen over ontwikkelingen binnen ons vak, astrologie in de media, nieuws over de vereniging, verslag van de ASASdag, aanbod van cursussen en workshops, nieuws van de opleidingen en nog veel meer....
 

Klachtenprocedure als PDF

De klachtenprocedure is nu ook als PDF beschikbaar. Deze is te vinden op de homepage onder het menu 'Voor Iedereen'.  De klachtenprocedure is ook onderdeel van het huishoudelijk reglement.


Nieuwe privacy wetgeving

Nieuwe privacy wetgeving
Het bestuur wil jullie op de hoogte stellen van de nieuwe privacywetgeving die komende week van kracht wordt. Deze wetgeving heeft gevolgen voor de ASAS en voor alle leden die met cliënten werken, ook al ben je geen EP-lid bij ons.


Consequenties voor de ASAS
In de eerste plaats willen we jullie op de hoogte brengen van de consequenties voor de ASAS zelf.

We hebben een privacy-verklaring opgesteld waarin is opgenomen welke gegevens wij beheren, wat wij ermee doen onder welke voorwaarden en welke rechten je hebt om deze in te zien, aan te passen en te laten verwijderen. Dat is in het kort waar het over gaat.


De nieuwe wet is in wezen niet echt bedoeld voor verenigingen zoals de onze. Als lid heb je je aangemeld en ten gevolge daarvan hebben we enkele gegevens van je. Uiteraard verkopen we die informatie niet aan commerciële partijen, je krijgt niet als je lid bent ineens advertenties van softwarebedrijven, uitgeverijen, e.d. Zo werkt dat niet in ons (beroeps)veld. De wetgeving gaat evenwel zo ver dat ook met b.v. de drukker van de ASAScoop afspraken gemaakt moeten worden in geval deze adresgegevens zou moeten hebben van de leden. Dat is echter nu niet het geval. Wel worden gegevens gedeeld met MailChimp, waar we een overeenkomst mee zullen sluiten. Uiteraard moet je als lid ook weten wat er gebeurt als je de site aanklikt.


Waarschijnlijk allemaal vragen die je je normaal gesteld niet afvraagt. En toch moet er over nagedacht worden. De ASAS-privacy-verklaring vind je hier.


Omdat het lidmaatschap inhoudt dat we gegevens hebben, hoeven we niet de rechtstreekse vraag te stellen of je akkoord bent met opname in ons bestand.


In het geval dat je op de verzendlijst staat voor de nieuwsbrieven, dan krijg je echter wel een mail met het verzoek om actief te bevestigen dat je akkoord bent met de mailing. Een afmeldlink in de mail is bij de invoering van de wet niet voldoende.


Mocht je vragen over deze materie hebben, neem dan contact op met onze secretaris Etske Timmer, zij is de functionaris die vanuit het bestuur belast is met deze privacyregels.
 

Consequenties voor astrologen

In de tweede plaats hebben wij als vakvereniging een advies aan alle leden die met cliënten werken en/of een website hebben.


Jullie verwerken gegevens van personen en dan val je onder deze wetgeving. Let wel: de wet gaat m.n. over alle digitale verwerking. Brieven die per post verstuurd worden vallen daar in principe niet onder.


Het is uiteraard jullie eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je aan de wet voldoet.


Om jullie iets op weg te helpen in deze materie geven we hier enige aanwijzingen erbij opmerkend dat wij niet kunnen instaan voor de juridische juistheid. Het blijven adviezen.


Als astroloog werk je met privacygevoelig materiaal. Hoewel de wetgever niet beseft wat astrologen allemaal uit een horoscoop kunnen halen, verdient het misschien wel juist daarom de nodige aandacht.


Als je een cliëntenbestand hebt en dus horoscoopgegevens en vragen van cliënten met een beschrijving van hun situatie die ze b.v. stuurden voorafgaande aan een consult, besef dan dat je wel degelijk onder deze wet valt.


Heb je een site, ook dan val je in de prijzen. De ASAS neemt geen verantwoording jouw site ook al staat deze op de ASAS-site of Erkende Astrologen vermeld. Zie hiervoor de bepaling in het privacyreglement in de bijlage.


Heb je een opleiding of geef je cursussen, dan gelden hiervoor dezelfde regels. Denk ook aan informatie die mensen aanvragen en die b.v. door je website wordt opgeslagen.


Welke regels zijn dat dan?

 1. Je bedrijf/organisatie moet melden wie verantwoordelijk is voor de informatiestromen. In de meeste gevallen ben je dat zelf, tenzij je die taak uitbesteedt of samenwerkt met iemand die deze taak heeft.
 2. Je moet een protocol hebben waarin beschreven staat
  1. welke gegevens je verzamelt: denk aan NAW-gegevens, geboortegegevens, emailadressen, etc.;
  2. wat je daarmee doet: alleen bewaren gedurende het contact/levering van de dienst, bewaren voor onderzoek of studie, regelmatig toezenden van nieuwsbrieven, etc.;
  3. op welke manier de gegevens beveiligd zijn: beveiliging van digitaal materiaal en daarnaast moeten we in ons beroep nadenken hoe we omgaan met (het gebruik van) horoscoopgegevens;
  4. de verwerkingsovereenkomsten die je hebt gesloten: met de provider (wie verzorgt jouw site op internet/hosting?), de mailverzender (b,v, MailChimp), bedrijven als WeTransfer (als je geluidsbestanden verzendt na een consult), advertenties, FaceBook. In de meeste gevallen hebben die bedrijven een pasklare overeenkomst beschikbaar. Misschien heb je al bericht van hen gehad;
  5. de rechten van degenen van wie je de gegevens hebt: dit zijn recht op inzage, wijziging en verwijdering;
  6. de termijn van bewaren van je gegevens: er is geen richtlijn, dus deze moet je zelf maken. Denk aan de logica ervan. Zoals gemeld: voor onderzoek mogen gegevens lang bewaard blijven, maar dan bijvoorbeeld anoniem gemaakt. Met name opleiders en cursusaanbieders hebben hier mogelijk wat meer te doen dan mensen die uitsluitend consulten geven.
 3. Aanpassingen uitvoeren op basis van het bovenstaande
  1. website: het privacy-document moet vindbaar zijn op de site;
  2. informatie aan belangstellenden met akkoordverklaring: als je een lijst hebt van belangstellenden die b.v. je nieuwsbrief ontvangen of een mailing krijgen over cursussen e.d., dan is het niet voldoende om een mail te sturen aan hen met de mededeling dat ze zich kunnen uitschrijven. Je moet hun expliciet vragen zich (opnieuw) aan te melden. Deze nieuwe aanmelding moet je bewaren inclusief de datum van ontvangst;
  3. overeenkomsten sluiten met zgn. verwerkingsbedrijven.

We hopen dat jullie hiermee enigszins geholpen zijn. De wetgever voert de wet wel uit, maar is weinig concreet in de vormgeving ervan. Het bleek dat de Kamer van Koophandel ook geen echte informatie kan verschaffen. Wel zijn er sites te vinden waar je betaald informatie kan krijgen.

Een gratis site is https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start.


Je kan dan een aantal stappen doorlopen waarna je gratis een concepttekst krijgt die je evenwel echt nog moet aanpassen aan eigen situatie. Maar in ieder geval heb je dan in alle stappen nagedacht over de inhoud van je eigen reglement.


Zoals gemeld kunnen we geen verantwoording nemen voor jullie eigen astrologische werk, het enige wat we kunnen doen is je wijzen op de mogelijke stappen die je kan nemen. Mochten wij nadere informatie krijgen in de loop der tijd, dan zullen we jullie zeker informeren.


Uiteraard zullen jullie zelf de afweging moeten maken welke consequenties de nieuwe wet voor jou heeft. Als vereniging hebben we daar geen oordeel over.Tot slot

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met ons op. We weten niet alles, maar twee weten meer dan één. Mogelijk krijg je binnenkort de vraag voorgelegd of jij akkoord gaat met verwerking van je gegevens door de ASAS.


Een astroloog wijst de weg in het boek 'Kom uit je hoofd'

In het boek 'Kom uit je hoofd' vertelt Lisette Thooft over het pad wat zij heeft bewandeld om vanuit haar hoofd weer in meer in haar lichaam te komen. Daarbij verlenen verschillende therapeuten haar een helpende hand, waaronder de astroloog Jan Bartelsman. Er staat beschreven hoe hij zich meer verdiept heeft in de Zwarte Lichten astrologie en welke goede adviezen hij op grond daarvan aan Thooft kon geven.

Het boek leest als een (boeiend) dagboek, waardoor je goed zelf kunt beoordelen of haar ervaringen ook voor jezelf nuttig kunnen zijn.

Weten jullie nog meer boeken waarin astrologie een rol speelt?


Beatrice Boucher - Over de esoterische astrologie

In ASAScoop 2016-2 stond het artikel 'Over de esoterische astrologie', van Beatrice Boucher. Op haar website, www.icaquarius.nl, kun je meer artikelen van haar vinden over de esoterische astrologie.


Tutorial Solar Fire

Speciaal voor de aanwezigen op de ASAS-dag op 3 oktober 2015 heeft Tineke Boogaarts een tutorial gemaakt  over transits, secundaire directies, solar arc en primaire directies in Solar Fire. De tutorial is te vinden via de volgende link: http://www.lunaren.nl/solar-fire/


Friese Astrologische Vereniging Ophiochus


 

Welkom bij Ophiochus!
Ophiochus is de naam van de enige Friese astrologische vereniging. Een bijzondere naam, met een sterrenbeeld op een bijzondere plek aan de hemel. Het is het dertiende sterrenbeeld; de slangendrager met een heel eigen symboliek. Lees hier meer over bij 'Wat betekent Ophiochus'.


We organiseren 7 keer per jaar op woensdagavonden interessante lezingen over astrologie. Twee hiervan zijn astro café's waar we onze inzichten delen en van elkaar leren. Daarnaast bieden we eens per jaar een dag waarbij er uitgebreider ingegaan wordt op de materie.
 
Visie:
De vereniging heeft ten doel om het contact en de uitwisseling tussen astrologen (en geïnteresseerden in de astrologie) te vergroten, te inspireren, astrologische thema’s uit te diepen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en astro- café’s, door contacten te leggen en te onderhouden met andere astrologische en aanverwante organisaties.

Bezoek ons op: www.astrologiefriesland.nl.

Tags: Ophiochus

Saturnus en de lange weg van de ziel

Saturnus en de lange reis van de ziel is de titel van een lezing die Matthijs Kamphoff gehouden heeft op het Saturnus Symposium in november 2013. De lezing is hier te downloaden.

Zijn artikel Saturnus en de Maansknopen - Reincarnatiesporen in de radix is via deze link terug te lezen. Het is in 2008 gepubliceerd in de ASAScoop.

Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.matthijskamphoff.nl.


Vertaling inleiding workshop Andrew Smith

Onderstaande tekst is een vertaling van de inleiding op de workshop van Andrew Smith die hij op 04-10-2014 op de ASASdag zal verzorgen. Om terug te keren naar de oorspronkelijke tekst klikt u hier.


Ruimte – Tijd plaatsbepaling in de astrologie – een transpersoonlijke aanpak
Astrologie is bijna uitsluitend bezig geweest met de factor tijd als hét middel om onze innerlijke groei te bevorderen. De ontwikkeling van de humanistische astrologie halverwege de 20e eeuw, de belangrijkheid van een individueel bewustzijn dat de manifestatie van het archetypisch potentieel aandrijft, geinspireerd binnen tijd, maakte het voor astrologen mogelijk om de persoon terug te brengen naar het centrum van de raadplegende praktijk.
Als we vanuit een transpersoonlijke benadering van bewustzijn kijken, dan wordt het duidelijk dat we niet simpelweg leven in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats, maar dat wij innig verbonden zijn met alle levende en niet levende verschijnselen wanneer dan ook en waar dan ook.
Ons leven houdt niet op bij de grenzen van het lichaam, maar spreidt zich uit over de grenzen van tijd en plaats op het moment dat we mensen, ideeën, omstandigheden aantrekken om groeimogelijkheden te verwezenlijken.
Al deze impulsen van buiten ondersteunen niet alleen onze spirituele groei gedurende een bepaalde tijd, maar deze ‘boodschappers’ stammen uit en wonen in een bepaalde plek in de ruimte. Daarom hebben alle veranderingen die plaatsvinden in onszelf op een bepaald moment tegelijk óók een plek in een ruimtelijke structuur. Deze ruimtelijke component van onze innerlijke groei wordt niet vaak beschreven en eveneens weinig gebruikt in de astrologie.
Deze workshop die mede gebaseerd is op praktijkervaringen gedurende de afgelopen 19 jaar waarin humanistische technieken met de factor ‘ruimte’ worden gecombineerd, is een interactieve workshop met discussie en uitleg over hoe deze ‘locational astrology’ te gebruiken is op een manier die zowel jezelf als je cliënt verdiept in de holografische ervaring van het leven.
Het is de bedoeling om veel voorbeelden te gebruiken om zodoende het gebruik van ‘locational astrology’ zo praktisch mogelijk te maken. Stuur daarom je geboortegegevens op naar vóór 25 september a.s. en dan krijg je jouw astrografische kaart van Nederland en de wereld.  


George Bode astroloog van de maand

George Bode is een bekende Nederlandse astroloog. Hij introduceerde de Zwarte Lichten in Nederland en heeft onder andere onderzoek gedaan naar sterktebepaling van horoscoopfactoren en progressies in de horoscoop. Vanwege zijn grote inbreng in de Nederlandse astrologie heeft het bestuur van de ASAS hem een lidmaatschap voor het leven aangeboden. Daarnaast is George de komende maand onze ´astroloog van de maand´. Klik hier voor zijn profiel.

Tags: George Bode


Agenda


Klik hier voor het aanbod aan workshops, congressen, lezingen en andere activiteiten.